Privātuma politika

SIA Aminori

PRIVĀTUMA POLITIKA

Klientiem, to pārstāvjiem, kontaktpersonām un citām saistītām personām

 

 1. Informācija par pārzini

  Mūsu nosaukums ir SIA Aminori, reģistrācijas numurs: 53603079701, juridiskā adrese: Kr. Valdemara iela 69, Rīga, LV-1013.

  Ar mums var sazināties pa tālruni: +371 29541212 vai rakstot uz sekojošu elektroniskā pasta adresi: info@aminori.lv.

 2. SIA Aminori veiktās personas datu apstrādes vispārīgs raksturojums

  Šajā Privātuma politikā ir aprakstīts kā mēs veicam savu klientu, klientu pārstāvju/kontaktpersonu, sadarbības partneru, interneta vietnes apmeklētāju un citu personu, kuru dati var nonākt mūsu rīcībā mūsu īstenotās komercdarbības ietvaros, personas datu apstrādi.

  Mēs pieņemam, ka pirms mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas vai kļūstot par mūsu klientu, Jūs esat izlasījuši šo Privātuma politiku un esat akceptējuši tās noteikumus. Šī ir aktuālā Privātuma politikas redakcija. Mēs paturam sev tiesības veikt grozījumus un pēc nepieciešamības aktualizēt šo Privātuma politiku.

  Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt Jums vispārīgu ieskatu par mūsu veiktajām personas datu apstrādes darbībām un nolūkiem, tomēr lūdzam Jūs ņemt vērā, ka arī citos dokumentos (piemēram, pakalpojumu līgumos, sadarbības līgumos, sīkdatņu izmantošanas noteikumos) var būt sniegta papildus informācija par Jūsu personas datu apstrādi.

  Informējam Jūs, ka šajā Privātuma politikā ietvertie personas datu apstrādes noteikumi, attiecas tikai uz fizisku personu personas datu apstrādi.

  Papildus šiem noteikumiem Jūs varat arī iepazīties ar sekojošiem papildus personas datu apstrādes paziņojumiem:

  – Sīkdatņu izmantošanas noteikumi (pieejama šeit).

  Mēs apzināmies, ka personas dati ir Jūsu vērtība un apstrādāsim tos ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu drošību saskaņā ar EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULU (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām.

 3. Personas datu apstrādes nolūki un tiesiskie pamati

  Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus tikai atbilstoši iepriekš nodefinētiem leģitīmiem nolūkiem, tai skaitā:

  a) Pakalpojumu uzsākšanai un sniegšanai, kā arī līgumā (t.sk., distances līguma, sadarbības līguma) noteikto saistību izpildei un nodrošināšanai 

  Šī nolūka ietvaros mums ir nepieciešams Jūs identificēt, nodrošināt atbilstošu maksājumu aprēķinu un nodrošināt maksājumu veikšanas procesu, sazināties ar Jums ar pakalpojuma sniegšanu un/vai līguma izpildi saistītajos jautājumos (t.sk. arī rēķinu izsūtīšanai, preču piegādei), atsevišķos gadījumos arī nodrošināt nesamaksāto maksājumu piedziņu.

  Šim nolūkam un iepriekš norādītiem apakšnolūkiem mums ir nepieciešami vismaz sekojoši personas dati: klienta, klienta un/vai sadarbības partnera kontaktpersonas vārds, uzvārds, adrese (sūtījuma/rēķina piegādes adrese), bankas konta numurs, telefona numurs, e-pasta adrese.

  Galvenie izmantojamie tiesiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

  – līguma ar datu subjektu noslēgšana un izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas b punkts);

  – Juridiska pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas c punkts);

  – Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f punkts), piemēram, Jūsu kā klienta, klienta un/vai sadarbības partnera kontaktpersonas identificēšana, saziņas ar Jums nodrošināšana.

  b) Normatīvos aktos noteikto prasību attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu izpilde vai citos normatīvajos aktos noteikto prasību izpilde

  Šī nolūka ietvaros mums ir nepieciešams izpildīt gan Patērētāju tiesību aizsardzības likuma regulējošo normatīvo aktu prasības, gan arī likuma “Par grāmatvedību” prasības, Arhīva likuma prasības un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

  Šim nolūkam mums ir nepieciešams apstrādāt vismaz sekojošus personas datus: klienta, klienta un/vai sadarbības partnera kontaktpersonas vārds, uzvārds, adrese, sūtījuma/rēķina piegādes adrese;

  Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

  – Juridiska pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c punkts).

  c) Mārketinga aktivitāšu nodrošināšana

  Šī nolūka ietvaros mēs varētu Jums nosūtīt komerciālos paziņojumus, nodrošināt Jūsu dalību mūsu organizētajās aptaujās, loterijās un/vai izlozēs, kā arī publicēt materiālus no mūsu organizētiem publiskiem pasākumiem.

  Šim nolūkam mums ir nepieciešami vismaz sekojoši personas dati: klienta, klienta un/vai sadarbības partnera kontaktpersonas vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese;

  Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

  – datu subjekta piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6 .panta pirmās daļas a punkts);

  – līguma ar datu subjektu noslēgšana un izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas b punkts);

  – Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f punkts), piemēram, saziņas nodrošināšanai.

  d) Drošības, mantisko interešu apdraudējuma novēršana un citu būtisku mūsu vai trešo personu leģitīmo interešu nodrošināšana

  Šī nolūka ietvaros mums ir nepieciešams izmantot personas datu apstrādātājus dažādu funkciju nodrošināšanai, nepieciešamības gadījumā, izpaust informāciju tiesām un citām valsts iestādēm, izmantot normatīvajos aktos piešķirtās tiesības savu leģitīmo interešu nodrošināšanai.

  Šim nolūkam mums ir nepieciešams apstrādāt vismaz sekojošus personas datus: klienta, klienta un/vai sadarbības partnera kontaktpersonas vārds, uzvārds, adrese un citi dati atbilstoši nepieciešamībai;

  Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

  – Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f punkts), piemēram, noziedzīgo nodarījumu atklāšanas nolūkos, parādu piedziņas nodrošināšanai.

  e) Pakalpojumu pienācīgas sniegšanas nodrošināšanai

  Šī nolūka ietvaros mums ir nepieciešams veikt tehnisko sistēmu un IT infrastruktūras uzturēšanu un pilnveidošanu, tehnisku un organizatorisku risinājumu izmantošanu, kas var izmantot arī Jūsu personas datus (piemēram, izmantojot sīkdatnes), ar mērķi nodrošināt pienācīgu pakalpojumu sniegšanu.

  Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

  – Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f punkts).

 4. Personas datu iegūšanas veids un pamatojums

  Jūsu personas datus mēs varam iegūt kādā no sekojošiem veidiem:

  – tīmekļa vietnē www.aminori.com, izmantojot sīkdatnes (cookies);

  – savstarpēja līguma slēgšanas procesā, iegūstot datus no Jums paša;

  – ja līgums tiek slēgts ar trešo personu un tā ir norādījusi Jūs kā kontaktpersonu;

  – no Jums, ja Jūs iesniegsiet mums kādus iesniegumus, e-pastus, zvanīsiet mums;

  – no Jums, ja Jūs pierakstāties mūsu pakalpojumiem tiešsaistē;

  – no trešām personām, ja tās mums iesniegs vai pieprasīs Jūsu datus.

  Galvenokārt, mēs Jūsu informāciju ievācam, lai izpildītu uzņemtās līguma saistības, izpildītu mums saistošos juridiskos pienākumus un lai īstenotu savas leģitīmās intereses. Šajos gadījumos mums noteiktas informācijas iegūšana ir nepieciešama attiecīgu nolūku sasniegšanai, līdz ar to šādas informācijas nesniegšana var apdraudēt darījuma attiecību uzsākšanu vai līguma izpildi. Ja dati nebūs nepieciešami obligāti, bet to iesniegšana varētu palīdzēt uzlabot pakalpojumu, vai piedāvāt Jums izdevīgus piedāvājumus, pie datu ievākšanas mēs norādīsim, ka datu sniegšana ir brīvprātīga.

 5. Personas datu iespējamo saņēmēju kategorijas

  Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai apstrādātu Jūsu personas datus atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem un nodrošinātu, ka Jūsu personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām nav attiecīga tiesiskā pamata Jūsu personas datu apstrādei.

  Jūsu personas datiem, pēc nepieciešamības, varētu piekļūt:

  –  mūsu darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kuriem tas nepieciešams darba pienākumu izpildei;

  – mākslinieki, kas ir mūsu tīmekļa vietnē www.aminori.lv izvietoto darbu autori, to pārstāvji vai kontaktpersonas;

  –  bankas/maksājumu iestādes maksājumu apkalpošanas nolūkos;

  – preču piegādātāji, pasta iestādes, kurjerpasts;

  – personas datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai nepieciešamā apjomā, piemēram, auditori, mājas lapas/datu bāzes izstrādātājs/tehniskais uzturētājs, citas personas, kuras ir saistītas ar pārziņa pakalpojumu sniegšanu;

  – valsts un pašvaldības iestādes tiesību aktos noteiktos gadījumos, piemēram, tiesībsargājošās iestādes, pašvaldības, nodokļu pārvaldes, zvērināti tiesu izpildītāji;

  – trešās personas, rūpīgi izvērtējot, vai šādai datu nodošanai ir atbilstošs juridiskais pamats, piemēram, parādu piedzinēji, tiesas u.c.

 6. SIA Galerija Alta sadarbības partneri personas datu apstrādē jeb personas datu apstrādātāji

  Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu personas datu apstrādi, aizsardzību un nodošanu datu apstrādātājiem saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Mēs rūpīgi izvēlamies personas datu apstrādātājus un, veicot datu nodošanu, izvērtējam tās nepieciešamību un nododamo datu apjomu. Datu nodošana apstrādātājiem tiek veikta, ievērojot personas datu konfidencialitātes un drošas apstrādes prasības.

  Mēs varam sadarboties ar šādām personas datu apstrādātāju kategorijām:

  – ārpakalpojumu grāmatveži, auditori;

  – IT infrastruktūras, mājas lapas/datu bāzes īpašnieks/izstrādātājs/tehniskais uzturētājs;

  – piegādātāji, pārvadātāji, pasta iestādes, kurjerpasts un citas personas, kuras ir saistītas ar mūsu pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanu.

  Personas datu apstrādātāji var laiku pa laikam mainīties, par ko mēs veiksim izmaiņas arī šajā dokumentā.

 7. Personas datu glabāšanas termiņi

  Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām.

  Izvērtējot personas datu glabāšanas ilgumu, mēs ņemam vērā spēkā esošās normatīvo aktu prasības, līgumsaistību izpildes aspektus, Jūsu norādījumus (piem., piekrišanas gadījumā), kā arī mūsu leģitīmās intereses. Ja Jūsu personas dati noteiktajiem nolūkiem vairs nav nepieciešami, mēs tos dzēsīsim vai iznīcināsim.

  Zemāk mēs norādām izplatītākos personas datu glabāšanas termiņus:

  – personas datus, kas nepieciešami līgumsaistību izpildei, mēs glabāsim līdz līgums tiks izpildīts un kamēr izpildīsies citi glabāšanas termiņi (skat. zemāk);

  – personas datus, kas jāuzglabā, lai izpildītu tiesību aktu prasības, mēs glabāsim attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktos termiņus, piemēram, likumā „Par grāmatvedību” ir noteikts, ka attaisnojuma dokumenti jāglabā līdz dienai, kad tie nepieciešami, lai konstatētu katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekotu tā norisei, bet ne mazāk kā 5 gadus;

  – Datus, lai pierādītu savu saistību izpildi mēs glabāsim vispārējo prasības noilguma termiņu, saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktiem prasījumu noilgumu termiņiem – 10 gadi Civillikumā, 3 gadi Komerclikumā un citiem termiņiem, ņemot vērā arī Civilprocesa likumā noteiktos termiņus prasību celšanai.

 8. Personas datu izmantošana automatizētu lēmumu pieņemšanā

  Mēs Jūsu datus neizmantojam automatizēto lēmumu pieņemšanā.

 9. Personas datu nodošana uz ārpus Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstīm

  Jūsu datu apstrāde parasti notiek Eiropas Savienības (ES) un Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstu ietvaros, tomēr atsevišķos gadījumos personas dati var tikt nodoti un apstrādāti valstīs, kas atrodas ārpus ES un EEZ, piemēram, ja Jūsu pirktā darba autors atrodas ārpus ES un EEZ un viņam vai piegādātājam ir nepieciešams saņemt Jūsu datus, lai veiktu Jums pirkuma piegādi.

  Personas datu nodošana un apstrāde ārpus ES/EEZ var notikt, gan pamatojoties uz Eiropas Komisijas lēmumu par aizsardzības līmeņa pietiekamību konkrētās valstīs, gan citos gadījumos:

  – saskaņā ar datu subjekta piekrišanu;

  – ja nosūtīšana ir nepieciešama sabiedrības interesēs vai lai celtu, īstenotu un aizstāvētu likumiskās prasības;

  – ja nosūtīšana ir vajadzīga, lai izpildītu līgumu starp datu subjektu un pārzini.

 10. Jūsu kā datu subjekta tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi

  a) Personas datu atjaunošana

  Ja ir notikušas izmaiņas personas datos, kurus Jūs esat mums snieguši, piemēram, izmaiņas personas kodā, saziņas adresē, telefona numura vai e-pasta maiņa, lūdzam Jūs sazināties ar mums un iesniegt mums aktuālos datus, lai mēs varētu sasniegt attiecīgos personas datu apstrādes nolūkus.

  b) Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un labot tos

  Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem Jums ir tiesības pieprasīt mums piekļuvi saviem personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret Jūsu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

  SIA Galerija Alta ciena šīs Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos kontrolēt, tāpēc, Jūsu pieprasījuma saņemšanas gadījumā, mēs uz to atbildēsim normatīvajos aktos noteiktajos termiņos (parasti ne vēlāk kā viena mēneša laikā, ja nav kāds īpašs pieprasījums, kas prasa ilgāku laiku, lai sagatavotu atbildi), un, ja būs iespējams tad attiecīgi labosim vai izdzēsīsim Jūsu personas datus.

  Jūs varat iegūt informāciju par pie mums esošiem Jūsu personas datiem vai realizēt citas savas kā datu subjekta tiesības, kādā no sekojošiem veidiem:

  – iesniedzot mums attiecīgu iesniegumu, nosūtot to mums pa pastu uz sekojošu adresi: Kr. Valdemāra iela 69, Rīga, LV-1013.

  – iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to uz mūsu e-pastu: info@aminori.lv, ieteicams parakstīt to ar drošu elektronisko parakstu.

  Saņemot Jūsu iesniegumu mēs izvērtēsim tā saturu un Jūsu identificēšanas iespēju, un atkarībā no attiecīgās situācijas paturam iespēju lūgt Jūs papildus sevi identificēt, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību un izpaušanu attiecīgai personai.

  c) Piekrišanas atsaukšana

  Ja Jūsu personas datu apstrāde pamatojas uz Jūsu doto piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā brīdī to atsaukt un mēs turpmāk Jūsu personas datus, kurus apstrādājām uz piekrišanas pamata, vairs attiecīgam nolūkam neapstrādāsim. Tomēr informējam, ka piekrišanas atsaukšana nevar ietekmēt tādu personas datu apstrādi, kura ir nepieciešama normatīvo aktu prasību izpildei vai kura pamatojas uz līgumu, mūsu leģitīmām interesēm vai citiem normatīvajos aktos noteiktajiem pamatiem likumīgai datu apstrādei.

  Jūs varat arī iebilst Jūsu personas datu apstrādei, ja personas datu apstrāde ir balstīta uz leģitīmām interesēm vai tiek izmantota mārketinga nolūkiem (piemēram, komerciālu paziņojumu sūtīšanai, dalībai izlozēs utml.).

 11. Sūdzības iesniegšanas iespējas

  Ja Jums ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi, mēs aicinām vispirms vērsties pie mums.

  Ja Jūs tomēr uzskatāt, ka mēs neesam spējuši savstarpēji atrisināt radušos problēmjautājumu un Jūs uzskatāt, ka mēs tomēr pārkāpjam Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai. Iesniegumu paraugus Datu valsts inspekcijai un citu saistītu informāciju Jūs varat atrast Datu valsts inspekcijas mājas lapā (http://www.dvi.gov.lv/lv/datu-aizsardziba/privatpersonam/iesniegumu-paraugi/).